Algemene voorwaarden 2017-06-01T15:30:37+00:00

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op al onze overeenkomsten, ook navolgende en/of mondelinge, met onze klanten.
 2. Onze stilzwijgende afwijkingen van deze voorwaarden en/of het trekken van wissels of aanvaarden van cheques of andere verhandelbare documenten betekenen geen verzaking aan onze algemene voorwaarden noch schuldvernieuwing.
 3. Enkel een door ons geschreven uitdrukkelijke afwijking bindt ons en zal voorrang hebben op onze algemene voorwaarden.
 4. De klant wordt geacht in te stemmen met de inhoud van onze berichten, facturen en deze algemene voorwaarden, en de klant wordt geacht te verzaken aan elke betwisting, als hij niet met een behoorlijk gemotiveerde aangetekende brief reageert binnen de drie werkdagen na datum van onze berichten, ook deze per telefax of E-mail verstuurd.
 5. Onze aanbiedingen zijn kosteloos, doch ook voor ons vrijblijvend zolang wij de schriftelijke bestelling van de klant of wijzigingen niet schriftelijk hebben bevestigd. Ze zijn enkel een weergave van onze prijzen voor de door de klant opgegeven variabelen. Zij houden niet onze goedkeuring of garantie in van de door de klant gekozen variabelen.
 6. Onze modellen, stalen, maten, gewichten, capaciteiten, kleuren of aanduidingen in de catalogus, prijslijst of aanbieding gelden slechts ten titel van vrijblijvende inlichting en kunnen variëren, zonder dat dit aanleiding kan geven tot verbreking van de overeenkomst of prijsvermindering.
 7. Onze prijzen gelden enkel voor de door ons opgegeven hoeveelheden en kenmerken, als de gehele bestelling geplaatst wordt en slechts per transactie. Alle leveringen of werken die niet uitdrukkelijk op onze aanbieding of orderbevestiging vermeld zijn zullen in meer in rekening gebracht worden.
 8. Onze aanbiedingen zijn slechts 30 dagen geldig.
 9. Al onze leveringen en facturen zijn contant te betalen op de wijze of op de rekening aangegeven op het leveringsdocument of de factuur, zonder korting.
 10. Bij niet-betaling op de vervaldag is zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is op het schuldsaldo een intrest verschuldigd tegen de Belgische wettelijke rente verhoogd met 2% per jaar, tot aan de volledige betaling.
 11. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, acht dagen na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo bovendien verhoogd met 12%, met een minimum van 125 EURO en een maximum van 2.000 EURO, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 12. DE VERKOCHTE OF GELEVERDE GOEDEREN, OOK ALS ZIJ BEWERKT WERDEN, WORDEN ENKEL EIGENDOM VAN DE KLANT NA VOLLEDIGE BETALING van de prijs, de intresten, schade en kosten. Bij wanbetaling hebben wij het recht de geleverde producten zonder tussenkomst van de rechtbank terug te nemen. De klant en zijn opdrachtnemer geven bij deze daartoe toestemming tot het betreden van de plaatsen waar de goederen zich bevinden.
 13. Onze leveringstermijnen zijn slechts benaderend. Zij nemen slechts een aanvang na vervulling van de betalingsvoorwaarden en nadat wij in het bezit zijn van alle nodige inlichtingen en stukken voor het uitvoeren van de bestelling.
 14. De leveringstermijn wordt geschorst door :
  – onze jaarlijkse vakantie en de wettelijk verplichte vakanties;
  – vertraging van andere (onder)aannemers of leveranciers waardoor onze levering nog niet uitgevoerd kan worden of waardoor onze levering nog niet nuttig is – onder voorbehoud van onze vordering tot schadevergoeding wegens verstoring van onze planning;
  – elke door ons aanvaarde wijziging door de klant aan de bestelling;
 15. De klant verzaakt aan aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, zelfs als wij ons tot schadevergoeding wegens overschrijding van de leveringstermijn verbonden hebben, als :
  – de vertraging of de onmogelijkheid tot uitvoering van het contract te wijten is aan bevel van de overheid, intrekking of einde van vergunning, overmacht, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, betoging, defecten, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan goede grondstof of arbeidskracht of vervoermiddel, gewijzigde economische omstandigheid, vandalisme, buitengewone weersomstandigheid, ongeval, intern organisatieprobleem en alle omstandigheden die buiten onze wil de normale gang van zaken verstoren – in welke gevallen wij ook het recht hebben voor de nog niet uitgevoerde verbintenissen het contract met een aangetekende brief en zonder tussenkomst van de rechtbank ontbonden te verklaren zonder kosten noch vergoedingen voor beide partijen;
  – de klant ons niet met aangetekende brief ingebrekegesteld heeft wegens overschrijding van de termijn en ons geen redelijke uitvoeringstermijn meer gunde;
  – de klant niet kan bewijzen dat hij onze producten of werken al nuttig kon aanwenden;
  – de betalingsvoorwaarden door de klant niet nageleefd werden of de financiële waarborgen niet (meer) voldoende zijn.
 16. Als wij door de rechtbank aansprakelijk geacht worden voor de bewezen schade veroorzaakt door vertraging dan zal dit beperkt blijven tot maximum 0,5% van het bedrag van de bestelling per volledige achterstallige week vanaf de derde week na leveringsdatum, met een maximum van 5% van het bedrag van de bestelling.
 17. De klant stemt ermee in dat wij eventuele door ons verschuldigde schadevergoedingen aanzuiveren door levering van onze producten die verrekend zullen worden tegen de normale verkoopprijs.
 18. De klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden en de eruit voortvloeiende kosten, ook kosten van verdediging en bijstand, waarvoor wij wegens een fout van de klant en/of wegens huidige algemene voorwaarden niet aansprakelijk zijn of waren ten aanzien van klant.
 19. Voor alle betwistingen zijn alleen de Belgische rechtbanken, in eerste aanleg te Kortrijk of de Vrederechter van Roeselare bevoegd. We behouden ons echter het recht voor de betwisting voor elke andere bevoegde rechtbank te brengen.